Меню

Какво означава насилие над деца

Какво означава насилие над деца

Определение на понятието „насилие над деца“

Настоящият пакет определя „дете“ като всяко лице до 18-годишна възраст, откъдето следва, че „насилието над деца“ е насилие над всяко лице до осемнайсетгодишна възраст. Според СЗО насилието представлява „умишлено използване на физическа принуда или сила – под формата на заплаха или действие – срещу самия себе си, срещу друго лице или срещу група или общност, което или води, или има голяма вероятност да доведе до нараняване, смърт, увреда на психиката, аномално развитие или лишения“ [9]. В този смисъл насилието не се свежда единствено до действия, които водят до физическо нараняване. Последиците му са далеч по-широки от случаите на смърт и наранявания и могат да включват заразни и незаразни болести, психични увреждания, рисково поведение, ниски образователни и професионални резултати и участие в престъпна дейност.
 

Видове насилие над деца

Повечето случаи на насилие над деца включват минимум един от шест основни вида междуличностно насилие¹, които се проявяват на различни етапи в развитието на детето (Фигура 2) (9):
 

  1. Малтретирането (в това число и насилствените форми на наказание) включва физическо, сексуално и психологическо/емоционално насилие, както и неглижиране на бебета, деца и юноши от родител, полагащо грижа лице или друго упълномощено лице, най-честно упражнявано в домашни условия, но също и на места като училища и домове за деца, лишени от родителска грижа.

  2. Тормозът (в това число и кибертормозът) представлява нежелано агресивно поведение от страна на друго дете или група деца, които не са нито братя/сестри на пострадалия, нито имат романтична връзка с него. Той включва нанасянето на многократни физически, психологически или социални вреди и често се извършва в училище или на друго място, където децата се събират, както и в онлайн пространството.

  3. Насилието сред младежи е съсредоточено във възрастовата група 10-29 години и обикновено се случва в общността между познати и непознати, като включва както въоръжено (с пистолет и нож), така и невъоръжено физическо насилие, а може да се изразява и в насилие, свързано с участие в банда.

  4. Насилието от страна на интимния партньор (известно и като домашно насилие) се изразява в насилие от страна на настоящ или бивш интимен партньор. Независимо че сред пострадалите може да има и мъже, жертвите на този вид насилие са непропорционално разпределени и много повече се засягат жените. Често то се случва на момичета в ранни/принудителни бракове. При романтични връзки между неженени младежи понякога е известно и като „насилие по време на интимни срещи“.

  5. Сексуалното насилие включва извършване или опит за извършване на сексуален контакт без взаимно съгласие; действия от сексуално естество, невключващи осъществяване на контакт – като воайорство или сексуален тормоз – извършени без взаимно съгласие; случаи на сексуален трафик, извършени срещу лице, което няма възможност да ги приеме или откаже; както и онлайн експлоатация.

  6. Емоционалното или психологическото насилие и ставането на свидетел на насилствен акт включва ограничаване на движенията на детето, унижаване, подигравки, отправяне на заплахи и сплашване, дискриминация, отхвърляне и други нефизически форми на враждебно отношение. Ставането на свидетел на насилие може да включва и принуждаването на дете да наблюдава насилствен акт или случайно присъствие по време на такъв между две или повече лица.

Когато насилието е насочено срещу момичета или момчета заради техния биологичен пол или половата им идентичност, всеки един от тези видове насилие може да представлява и насилие, основано на пола.
 


 


¹ Децата могат да бъдат засегнати и от други два вида насилие, които са извън обхвата на настоящия пакет – насилие, насочено срещу самия себе си, включително самоубийствено поведение и самонараняване, и колективно насилие, като войни и тероризъм, извършено от по-големи групи хора. Освен това INSPIRE не разглежда изрично и трафика на хора – рисков фактор, който в някои случаи може да увеличи вероятността от насилие над деца. На последно място, пакетът не обхваща и гениталното осакатяване/обрязване на жени, за което вече са налични консолидирани насоки (напр. http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/management-health-complications-fgm/en/ и http://www.unfpa.org/sites/default/les/pub-pdf/who_rhr_10-9_en.pdf).

 

Последствия от насилието над деца и неговата цена

Непосредствените и дългосрочните последствия за общественото здраве и икономическите последствия, произтичащи от насилието над деца, подкопават ефективността на инвестициите в образованието, здравеопазването и благосъстоянието на децата и влошават продуктивността на бъдещите поколения.

Излагането на насилие в ранна възраст може да увреди развитието на мозъка, както и други части на нервната система, а също така и ендокринната, сърдечно-съдовата, мускулно-скелетната, репродуктивната, дихателната и имунната система, последиците от което остават за цял живот [8]. Множество данни сочат, че насилието в детска възраст увеличава рисковете от нараняване; ХИВ и други полово предавани инфекции; психични проблеми; забавено когнитивно развитие; слаби резултати и отпадане от училище; ранна бременност; проблеми с репродуктивното здраве; както и заразни и незаразни заболявания (10–30).

Съществено е и икономическото въздействие на насилието над деца, както се вижда от данните от страни и региони, където финансовото му отражение е остойностено. Само в САЩ общата икономическа тежест, която оказва въздействие върху целия живот, свързана с новите случаи на малтретиране на деца в рамките на една година, възлиза на 124 милиарда щатски долара през 2008 г., като сумата става по-висока, ако се отчетат и другите видове насилие, напр. насилието сред младежи [31, 32]. Според оценки на икономическите разходи, свързани само с някои от здравните последици от малтретирането на деца в Източна Азия и тихоокеанския регион, стойността им варира между 1,4% и 2.5% от годишния БВП на целия регион [33].
 


Източник: © World Health Organization, 2016 – INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца

Още по темата

Харесай ни във Facebook