Меню

Какво са "специални образователни потребности" и "специфични обучителни трудности"?

Какво са "специални образователни потребности" и "специфични обучителни трудности"?

В Правилника за прилагане на Закона за Народната просвета, Допълнителни разпоредби, § 3.  2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г., в сила от 23.05.2014 г.) четем:

„Деца и ученици със специални образователни потребности" са деца и ученици с образователни потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, умствена изостаналост, комуникативни нарушения, специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия), разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства.[1]

Понятията „специфични обучителни трудности (СОТ)” и „специфични нарушения на способността за учене (СНСУ) ” се използват без специално разграничение в българската правна уредба.

Както се вижда, в редакцията на ППЗНП се използва понятието СНСУ, а в Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания е използвано понятието специфични обучителни трудности (СОТ): „Чл. 3 (3) Децата и учениците със специфични обучителни трудности се обучават интегрирано в детските градини и училищата в системата на народната просвета, като получават психолого-педагогическа помощ от психолог и логопед. ”[2]

В българската нормативна уредба липсва точно определение за това какво са СОТ и кои нарушения се отнасят към тях. Кое тогава ни дава право да смятаме, че термините СОТ и СНСУ са използвани като синоними в двата документа? Изброените след СНСУ затруднения – дислексия, дисграфия, дискалкулия се включват и в specific learning difficulties (на български език означава буквално специфични трудности с ученето) според използваната във Великобритания терминология, като там са включени и други нарушения като диспраксия, дефицит на вниманието с и без хиперактивност:

„Специфичните трудности с ученето (specific learning difficulties) е термин шапка използван за означаването на определени често проявяващи се заедно затруднения, като най-често това са:

  • Дислексия
  • Диспраксия/ Развитийно разстройство на координацията
  • Дискалкулия
  • Дефицит на вниманието с и без хиперактивност
  • Нарушена преработка на слуховата информация”[3]

 

Ето защо, считаме, че специфични обучителни трудности е пренесено в България понятие с цел да включва същите тези затруднения.

За целите на настоящeто представяне ще използваме понятието специфични обучителни трудности (СОТ), тъй като по предварително проучване на ЦПО сред педагозите в България този термин е по-познат и използван. Трябва да се има предвид също така, че редакцията в ППЗНП е нова и все още не се познава от всички учители, ресурсни учители и специалисти. Основен документ, който се използва като отправна точка за референции при обучението на деца със СОП, все още е цитираната Наредба 1, където е използвано понятието СОТ. 

Важно е да се има предвид, че в епикризите на децата насочени за ресурсно подпомагане могат да бъдат срещнати следните диагнози R48 Дислексия и други нарушения на опознаването и разбирането на символи и знацинекласифицирани другаде и F81 Специфични разстройства в развитието на училищните умения и техните подтипове (класификацията е по Десета ревизия на Международната класификация на болестите[4]).

 

 

 


[1] ППЗНП, видян на http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-12809727, (удеб. шрифт: ЦПО),

[2] Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, видяна на www.mon.bg

[3] Британска асоциация по дислексия, http://www.bdadyslexia.org.uk/about-dyslexia/schools-colleges-and-univer...

[4] Десета ревизия на Международната класификация на болестите http://ncphp.government.bg/2011-08-17-20-11-05.html

Още по темата

Публикации

Харесай ни във Facebook