Меню

Родители вече могат да поставят оценки за услугата "Училищно хранене"

Родители вече могат да поставят оценки за услугата "Училищно хранене"

На 29.01.2015 бяха официално обявени промените и допълненията към глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическо столово хранене” на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. Те са инициирани от "Национален алианс Усмихни се с мен" и Асоциация "Родители". В края на 2013 г. двете организации внесоха подробно разписани  предложения за изменения към Наредбата и Конкурсната документация. Тогава те не бяха разгледани от Комисията по образование към СОС и от Дирекция образоание към СО поради закъснение. След повторното им внасяне през януари 2014 от Теодора Пиралкова и Цвета Брестнишка, представляващи двете организации, последваха срещи с г-жа Йорданка Фандъкова и други представители на общината. Създаде се работна група към дирекция Образование към СО, с цел обсъждане на предложенията. Година по-късно, в началото на 2015 г, след няколко срещи на работната група, предложенията са приети с решение на Столичен общински съвет.

 

Какво се цели и постига с промените?

Теодора Пиралкова: Родителите най-после пълноправно да упражняваме правата си на потребители на търговската услуга „училищно хранене“:

 

 Увеличава се представителството ни в комисията за избор на нов наемател на стола и бюфета, от един на двама представители с право на глас, както и възможност да поканим и други родители, които да присъстват, като наблюдатели;

 След всеки учебен срок родителите чрез училищното настоятелство ще даваме оценка по скалата от 0 до 2 за качеството на търговската услуга, предоставяна ни от наемателя на стола и бюфета в училището. В рамките на трите години срок по договора, търговецът ще получи шест оценки, чийто сбор ще се пресмята в заложения нов критерий „оценка за работата на действащ участник“;

 Оценката на родителите ще има ключово значение за крайния брой точки, които кандидат-наемателя ще спечели при явяването му на следващ конкурс. Крайния резултат по критерий „оценка за работата на действащ участник“ ще е сборът от оценките на родителите, като за търговците, които са наематели в повече училища, резултатът ще е средно-аритметичната стойност от оценките от всичките училища, в които предоставят услугата;

 По този начин, освен, че обратното мнение на потребителите на търговската услуга става едно от водещите в конкурса, се дава и шанс на нови или по-малки участници, защото конкуренцията е базисно условие за предоставянето на все по-качествени търговски услуги;

 Училищното настоятелство, чрез упълномощени от него родители, ще можем да извършваме постоянен контрол над училищното хранене и бюфет, да съставяме констативни протоколи и да сигнализираме контролните органи;

 Родителите, заедно с директора, ще можем да залaгаме специфични изисквания относно храненето на деца със специален режим на хранене;

 Изключително важна промяна е, че качеството на храните и продуктите, с които трябва да се хранят децата ни, става водещ критерий в конкурсната документация. Досега това изискване изцяло отсъстваше. В комисията се включва и експерт от БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните) по безопасността и качеството на храните.

 Въвежда се ново изискване към кандидат-наемателя – да предложи вариант на разнообразен асортимент от закуски и напитки, които ще предлага в училищния бюфет, съгласно раздел III от Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците. За целта се въвежда и нов образец в конкурсната документация, където да се изброи предлагания асортимет, като срещу всеки артикул има графа за цената с ДДС, както и за предоставените документи за качество на продуктите, вложени в закуските. Досега нямаше такова изискване.

Най-важното, мнението на потребителите на търговската услуга „ученическо хранене“, които сме учениците и родителите им, става определящ фактор за търговеца, предоставящ въпросната услуга. Нещо, което отдавна е валидно за всички други търговски услуги, предоставяни в условията на страна член на Европейския Съюз, изискванията за правата на потребителите и принципите на конкуренция.

 

Повече за правата на родителите, действащите наредби и примери ще намерите тук:

Родителски контрол върху храненето в училище

Ние, родителите имаме право на контрол относно качеството на храната в училищните столове и бюфети. Това са търговски обекти на територията на училищата, клиенти на които са децата ни. Имаме право да защитаваме безопасността и здравето им, както и правата им на потребители. Реално стойността на купона за стола, както и на стоките в училищния бюфет, се заплащат от нас.

 

Основната роля на родителите

1. Имаме право да участваме в комисията по избора на фирма, доставчик на услугата "Училищно хранене".

2. Имаме право да следим,  сигнализираме и поставяме оценка /последното е от 22.01.15/, ако не са спазени законовите изисквания за дейността на тази фирма и най-вече за предлаганата храна, нейната безопасност и качество.

Прочетете повече за това какви права дадоха на родителите в Столична Община последните промени в Наредбата тук

 

Подаване на сигнал при проблем с храната се прави изключително лесно на сайта на БАБХ (тук) или на тел. 0700 122 99. На посочения линк има опция за прикачване на снимки и проследяване на статуса на подадения сигнал по входящи номер. Подаване на сигнал, ако в бюфета не се дава касова бон** се прави на тел. 0700 18 700.
 

 

Участие при избор на фирма-доставчик на училищно хранене

Обикновено за столовото хранене и бюфета се наема една и съща фирма, макар че се кандидатсва за всяка позиция поотделно. Изискването е тя да бъде регистрирана по чл. 12 от закона за храните. За фирмата, която поставя автоматите, също се провежда търг, като тя може да бъде назначена от общината или от училището. Следва да се знае, че автоматите за напитки и храна също отчитат всяка продажба към НАП. Върху тях трябва да има дисплей с изписан Булстат на фирмата-собственик.

 

Кой решава коя фирма да наеме училищната лавка и столовото помещение?

Това зависи от вида финансиране на училището - общинско или държавно. И в двата случая се провежда конкурс за избор на нови наематели.

 

Държавни училища*

При държавните училища (такива са много от профилираните училища), конкурсите за наематели на стола и бюфета се организират от самото училище. Родителите и особено настоятелствата в тези училища, имат много по-лесен и пряк достъп до участие в целия процес – от критериите за избор на нов наемател до текущия контрол през учебната година.

 

Общински училища

При общинските училища конкурсът в повечето случаи се организира от общината (в някои градове, от директора на училището). Критериите и процедурите за избор на фирма за всяка община са посочени в съответната Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в частта Търгове и конкурси.

В комисията по избор на нов наемател, според последните промени в наредбата на Столична община от 22.01.2015, може да членуват двама представители на училищното настоятелство , както и други родители – като наблюдатели, без право на глас. Това е много важно, защото самото им присъствие би предотвратило евентуални опити за нерегламентирана намеса в процеса. 

Всеки родител, който не е безучастен към тази тема, може да се обърне към директора на училището и да заяви желание за участие в комисията, било като официален родителски представител или само като наблюдател. За София, това право е регламентирано в чл. 52, ал. 8. от Наредбата за реда и условията за провеждането на търгове и конкурси:

/последна промяна от 22.01.2015/ Чл.52(6) „Конкурсната комисия се състои от минимум 7 души. В комисията се включват: директорът и счетоводителят на съответното училище, двама представители на Училищното настоятелство, представител на районната администрация, юрист от районната администрация, представител на Дирекция „Образование” при СО, представител на СРЗИ - специалист по хранене и диетика и представител на БАБХ - специалист по безопасност и качество на храните. Училищното настоятелство може да покани и други родители като наблюдатели, без право на глас.”

За останалите общини, следва да се запознаете с конкретния текст от общинската наредба, даваща ви това право.

Съвети към родителите относно избора на доставчик:

Поинтересувайте се коя точно е наредбата, която урежда реда за отдаването под наем на училищните столове и бюфети във вашата община.

Запознайте се внимателно със съдържанието на въпросната наредба, защото иначе няма как да защитите правата си на потребители.

Поинтересувайте се има ли училищно настоятелство и се включете.

Ако няма училищно настоятелство, заявете пред директора на училището желанието си да участвате в комисията по избора на фирма за училищно хранене.

Настоявайте, при изготвяне на проектодоговора, директорът на училището да го обсъди с Училищното настоятелство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрол относно предлаганата храна и нейното качество

Родителите имаме право да следим какви храни и с какво качество се предлагат на децата ни. Най-лесно това може да стане чрез Училищното настоятелство, като официален училищен орган. За целта, Училищното настоятелство има право на свое заседание да упълномощи един или няколко свои представители, които да осъществяват текущи и регулярни проверки относно спазването на действащите нормативни актове за здравословността, безопасността и качеството на предлаганите храни и продукти. За столичните общински училища това право на Училищното настоятелство е регламентирано в чл. 53 и 56, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за провеждането на търгове и конкурси:

 

/от 22.01.2015/ Чл.53(2) „В края на всеки учебен срок Управителният съвет на Училищното настоятелство съставя оценка относно качеството на предлаганата услуга от Наемателя по договора, спазването на действащите нормативни актове и изискванията по тях.” 

/предишен чл. 57/ Чл. 56(1) Кметът на района и Дирекция "Образование" при СО или упълномощени от тях длъжностни лица, директорът на училището, съвместно с Училищното настоятелство извършват текущ контрол по изпълнението на договорите и спазване на предложенията в офертите, организацията на ученическото столово хранене и счетоводната отчетност.

/от 22.01.2015/ Чл.56(2) „ В случай, че Училищното настоятелство установи, че в рамките на един учебен срок в стола се хранят по-малко от половината от записаните в началото на учебната година ученици, уведомява директора на училището и дирекция „Образование” при СО с оглед установяване на причините за отлива и отстраняването им.”

 

За останалите общини може да се позовете на аналогичния текст от общинската наредба, която урежда тази дейност.

Нерегламентираният достъп в училището не е желателен и е нормално да не бъдете допуснати до стола и до лавката без придружител от страна на училищното ръководство или без предварително това да бъде регламентирано. От тази гледна точка, необходимо е изборът на оторизирани от настоятелството родители да бъде отразен в протокола от събранието на училищното настоятелство. Ако това не е достатъчно, необходимо е внасянето на допълнения към Училищния правилник, на основание например (за София) чл. 56, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС.
 

Пълномощията на оторизираните от настоятелството родители могат да включват:

безпрепятствен достъп до помещенията на столовата (без кухнята);

право да се хранят в столовата в ден по избор, без предупреждение, със заплащане на съответния купон.

право да правят проверки на асортимента в училищния бюфет, сандвичи, пакетирани храни, напитки...

право да се запознаят с начина на приготвяне на храната – рецепти, готварски принадлежности и др., както и с хигиената в столовата. Да заснемат определени обекти в столовата и бюфета.

право да изготвят Констативен протокол за извършената проверка и евентуалните констатирани нарушения. Добре е да привлекат и свидетел от училищния екип, който също да подпише протокола, например медицинската сестра или някой учител.

Ако констатират нарушения, да внесат сигнал до Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ), като приложат и Констативния протокол. При желание, сигнала може да се изпрати с копие и до Кмета на общината и Директора на училището.

 

Съвети към родителите относно контрола на предлаганата храна:

Поинтересувайте се какви са критериите за вашата община, които дават основание за прекратяване на договора с фирмата наемател, както и кой прекратява договора.

Настоятелството има право да се обърне официално към директора и да поиска копие от договора с фирмата наемател на стола и бюфета и на свое заседание да запознае останалите родители с условията и клаузите записани в него.

Запознайте се с изискванията относно храната и нейното качество – вижте тук.

Осигурете си достъп до лавката и стола (можете например да станете представител на родителите, излъчен от Настоятелството, или да помолите представител от училищното ръководство да ви придружи)

При констатирани нередности, подайте сигнал до БАБХ като за предпочитане е да цитирате Наредбата, която е нарушена. Следва да бъде направена проверка.

Ако в бюфета не се предлага касов бон или на автомата няма дисплей с Булстат, сигнализирайте на телефон 0700 18 700 (НАП).

При организирана проверка от страна на родителите (Училищното настоятелство), изгответе и изпратете Сигнал и Констативен протокол, подписан от вас и от мед. сестра или учител като свидетел.

Научете детето да изисква касов бон при всяка покупка.

При сериозни съмнения за особено опасен продукт, купете го и неразпечатан го занесете за изследване, заедно с касовия бон, в лаборатория на Агенцията по храните (за София - на бул. Данаил Николаев 7) или в частна лаборатория. Можете да се обърнете и към Асоциацията за защита на потребителите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колкото повече такива проверки се инициират от родители, толкова по-строго започва да се следи съответната фирма от инспекторите по храните. Разпечатайте си посочените тук нормативни документи и ги представяйте и цитирайте пред необходимите инстанции.
 

Вижте примерни текстове за промяна на училищния правилник

И не на последно място, в днешния век на комуникациите, постоянната връзка между училището, родителите, настоятелството, по-често липсва. Значително подобрение в това отношение може да бъде изграждането на опцията бюлетин към Училищния сайт, събиране на бази данни с представителите на всеки отделен клас в училищното настоятелство, ангажимента на тези представители, от своя страна, да поддържат контакт с родителите в съответния клас, да предават получени важни съобщение от училищното настоятелство и ръководството на училището, както и обратното, да изпращат информация от страна на класа, към училищното настоятелство.

 

Асоциация Родители и Национален Алианс „Усмихни се с мен“ внесоха през 2013 г. предложения за промени в правилата за провеждане на конкурси за наематели на училищни столове и лавки в Столична община с цел да се осигурят възможности за пряко и пълноправно участие и контрол от страна на родителите над тази търговска дейност на територията на общинските училища. Можете да проверите как стоят нещата във вашата община и училище и да инициирате съответните промени и при вас. Ако имате нужда от съдействие, потърсете контакт.

 

 

 

 


 

*Регистър на училищата в България според профил и вид финансиране (общинско или държавно) можете да видите тук.

 

**Наредба за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства No. 18 от 13.12.2006

 

 

[page-break title="Примерни текстове за прмяна на училищния правилник"]

 

Примерни текстове за промяна на училищния правилник:

Чл.... (ал. 1) На открито заседание Училищното настоятелство упълномощава до пет на брой свои представители, които да извършват регулярни и системни проверки по време на учебната година, относно организацията на училищното столово хранене и бюфет, изпълнението на договора, спазването на предложенията в офертите и безопасността и качеството на ученическото столово хранене.

(ал. 2) Представителите на Училищното настоятелство при осъществяване на проверките имат следните права и задължения:

безпрепятствен достъп до помещенията на столовата (без кухнята); право да се хранят в столовата в ден по избор, без предупреждение, със заплащане на съответния купон; право да правят проверки на асортимента в училищния бюфет, сандвичи, пакетирани храни, напитки и др.; право да се запознаят с начина на приготвяне на храната – рецепти, готварски принадлежности и др., както и с хигиената в столовата. Да заснемат определени обекти в столовата и бюфета; право да изготвят Констативен протокол за извършената проверка и евентуалните констатирани нарушения. Добре е да привлекат и свидетел от училищния екип, който също да подпише протокола, например медицинската сестра или някой учител.

ал.(3) При установени нарушения, удостоверени с Констативен протокол, упълномощените представители на Настоятелството съдействат за изпращане на сигнал до кмета и държавните контролни органи.

Още по темата

Митове, относно родителството ►►►

Откъс от книгата на Шефали Тсабари "Осъзнатост в семейството. Как да отгледаме силни, устойчиви и самоуверени деца".

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Харесай ни във Facebook