Меню

Схема на развитие

Схема на развитие

От 1 до 3 месеца


Обща моторика

Развива се общата моторика. Стимулирайте чрез масаж и гимнастика. На 3 м. бебето изправя глава, поставено по корем. Има опора на краката.

Възприятия

Развиват се слух, зрение, вкус, обоняние. Детето следи с поглед играчка, обръща се по посока на звука, изразява неприязън към горчивото. На 2 м. се усмихва,  когато му се говори, бодърства и разглежда играчка. На 3 м. реагира оживено, когато му се говори.

Реч

В периода на гукането първо се появяват гласните звуци А, О, У като най-лесни за изговаряне, след това съгласните П, М, Б и най-накрая съгласните Г, К, Х. Първите прояви на разбиране на вашата реч се разпознават в реакцията на детето към гласа на говорещия. В края на втората седмица то престава да плаче, когато му говорят, в края на четвъртата седмица песента му действа успокояващо. Детето започва да извърта главичката си по посока на говора и да реагира по определен начин на променената сила на гласа.

Игра

Подходящи са пъстри, звучащи играчки, които да стимулират цветово и слухово вашето бебе. Използвайте (гумени) играчки и дрънкалки, които са с безопасни багрила и не могат да бъдат погълнати.
 

От 4 до 6 месеца

Обща моторика

Детето вече прави опити да стъпва на крачетата си и да „подскача”. На 4 м. може да рита и да посяга с ръка. На 5 м. се обръща от гръб по корем, легнало по корем се опира на длани. На 6 м. се обръща от корем по гръб. Стимулирайте общата моторика чрез масаж и гимнастика.
 

Фина моторика

На 6 м. активно поема храни от лъжичка.
 

Внимание

Задържа вниманието си, има любими играчки и играе с тях избирателно.
 

Зрително-пространствена ориентация

Уверено посяга и хваща играчка. Може да я постави в устата си. На 4 м. се обръща по посока на звука. На 5 м. познава близки хора, различава тона при говор.
 

Реч

Започва да произнася срички – па-па, ба-ба и пр. Изразява чрез тях своето настроение и самочувствие, при това упражнявайки своя гласов апарат. Поради тези причини е прието гукането да се нарича подготвителен етап в развитието на детската реч.
 

Игра

Детето показва предпочитания към дадена играчка, търси я с поглед. На 5 м. вече задържа играчка в ръка. Използвайте играчките от предходния период.

 

От 7 до 9 месеца

Обща моторика

Детето вече седи уверено, обръща се самостоятелно от гръб по корем, стига до желаната играчка. Стои, като се държи за неподвижна опора. Сяда, като леко се придържа от възрастен. На 8 м. пристъпва встрани, като се придържа от възрастен или самичко на неподвижна опора. На 9 м. ходи, водено на 2 ръце. Ходи около неподвижна опора самичко. Масажът и гимнастиката имат важна роля в стимулирането на общата моторика.
 

Фина моторика

Прави опити да вгнездява или слага един предмет в друг (играчка в кош).
 

Мислене

Ориентира се в позната среда извън домашната – парка, детската площадка.
 

Въображение

Търси разнообразни играчки. На 9 м. различно играе с различните играчки. Играе на криеница.
 

Емоции

Реагира емоционално на познати хора и играчки.
 

Реч

Детето натрупва пасивен речников запас или научава думи-названия, които не може
да изкаже, но посочва и знае какво означават. Произнася продължителни звукосъчетания. На 8 м. повтаря по подражание звукосъчетания. Търси с поглед предмета, за който го питат.
 

Игра

Детето вече играе с партньор – възрастен. Игрите са елементарни, без правила и не търпят развитие. Играе манипулативно, без да използва играчките по предназначение.

 

От 10 до 12 месеца

Обща моторика

Детето се изправя с опора, пълзи уверено, ходи с помощ. Може да стои самостоятелно. На 11 м. ходи с малка опора. На 12 м. пристъпва самостоятелно.
 

Фина моторика

Извършва действия с големи предмети – строи кула от 2 куба, отваря и затваря кутии, драска в границите на лист.
 

Памет

Знае къде са поставени любимите му играчки и ги търси с поглед. Ориентирано е в обстановката в дома си и познава дневния си режим. Очаква играта.
 

Мислене

Свързва се с развитието на речта – детето използва думи-названия; прави опити да дава знак за физиологични нужди и да контролира отделителната система.
 

Внимание

Предлагайте на детето познати и любими играчки, които изискват
съсредоточаване (кубчета, вгнездяване, гумени книжки).
 

Комуникация

Разпознава имената на познати хора. Изпълнява прости поръчки с посочване.
 

Реч

Появява се първата дума, с което започва етапът на първоначално овладяване на езика. Първата дума в речта на детето е тази, която то свързва с нейното значение. Много често тя носи обобщен характер. Една и съща дума може да означава различни неща – например мама – молба, радост, жалба, обръщение и др. Постепенно се появяват съществителните имена. Произнася 2-3 осмислени думи.
 

Игра

Детето играе с партньор – възрастен или дете. Игрите са елементарни, манипулативни, използва играчките по предназначение.

 

От 1 до 1,5 години

Обща моторика

Ходи самостоятелно. Нужно е общо закаляване на организма чрез игри на открито, двигателни игри – пързалки, катерушки.
 

Фина моторика

Поставя 3 кубчета едно над друго. Възпроизвежда с играчки наблюдавани действия – хранене на кукла, возене на камионче. Насърчавайте драскане в границите на лист, строене на кула от 3-5 куба.
 

Памет

Играе по подражание, все още не осъзнава правилата на играта, но спазва елементарни игрови прийоми.
 

Мислене

Чрез играта детето решава задачи от ситуативен характер – поставя по-малък предмет в кофичка, прави опити да вгнездява. Иска да върши всичко само.
 

Комуникация

Привързва се към възрастен.
 

Реч

Първо се появяват двусрични думи, лесни за изговаряне – баба, мама, кака, тата и др. Появяват се първите изречения, които най-често са от типа „Мими, ам", „Ам, кашата" и др. Постепенно се усвояват изречения от други типове. Към края на периода  думата се употребява по-точно и речта се превръща в средство за общуване. Служи си с 30-40 думи. Изговаря отделни думи. Опитва се да свързва отделни думи в просто изречение.
 

Игра

Подходящи са играчките от предходния период, катерушките в парка, кубчета и др.

 

От 1,5 до 2 години

Обща моторика

Детето извършва автоматизирани действия. Тича, качва се и слиза по стълби като се придържа. Катери се по столове и дивани. Необходимо е общо закаляване на организма чрез игри на открито.
 

Фина моторика

Драска в границите на лист, строи кула (мост, стена) от 5-6 куба.  Храни се самостоятелно.
 

Памет

Възпроизвежда в игрите си минал опит и/или наблюдавани действия.
 

Мислене

Извършва разнообразни и адекватни действия с играчките. Решава задачи
от ситуативен характер, търси и намира скрита играчка.
 

Реч

У детето се заражда и развива потребността от общуване чрез говорене. Обогатява се речта, натрупва се пасивен и активен запас от думи. Детето използва дума-изречение или просто изречение от 2-3 думи. Използва обръщения, съществителни и рядко глагол. Задава въпроси „кой”, „какво”,  „къде”. Назовава изображения на картинка.
 

Игра

Наблюдават се първите осъзнати игри с дете партньор. Влиза във взаимодействие с деца от различни възрасти.

 

От 2 до 2,5 години

Обща моторика

Общата моторика е добре развита. Детето тича добре. Активно участва в миене, обуване, обличане.
 

Фина моторика

Рисува крива непрекъсната линия, използва чаша и лъжица самостоятелно.
 

Памет

Знае и умее да спазва елементарни игри с пръсти (боц-показалци; боц-носленце; пиу-пиу-вранке и др.), може да се включва в двигателни игри по подражание на по-големи деца. Заучава с разбиране стихове и песни.
 

Мислене

Изпълнява поръчка по инструкция с придружаващ жест в контекста на ситуацията. Обича да му се разказва по картина.
 

Комуникация

Включва се и изпълнява групови игри и упражнения.
 

Реч

Натрупва се пасивен и активен запас от думи. Речникът се обогатява, детето използва все по-голям набор от думи-названия, използва изречения от 3-5 думи, като речта е аграматична (не е съгласувана по род и число).
 

Игра

Играчки за вгнездяване, за низане, строител, колело.

 

От 2,5 до 3 години

Обща моторика

Общата моторика е много добре развита. Качва се и слиза по стълба без опора. Работи по предназначение с пластичен материал, умее да се облича и съблича само, като се нуждае от контрол.
 

Фина моторика

Рисува човешка фигура като главоного. Реже с ножица. Рисува и моделира познати предмети.
 

Памет

Може да заучи стихчета и римушки съобразно възрастта. Игрите с пръсти, които познаваме от  нашите баби, стимулират заучаването на песнички и римушки, свързани с изпълнението на играта.
 

Мислене

Мисленето е нагледно-действено, но детето разбира причинно-следствената връзка при игра и умее да взима решения в хода на играта.
 

Внимание

Устойчивост и концентрация на вниманието се постигат чрез различни видове мозайки, пъзели с 6, 9,12 елемента и др.
 

Въображение

За първи път се наблюдава сюжетно-ролева игра (детето влиза в ролята на възрастен – професия, имитира колоритен роднина или друго дете).
 

Реч

В основни линии е сформирана речта на детето. То вече е натрупало достатъчно думи в своя речник, овладяло е построяването на граматически правилни изречения, умее да разказва за своите преживявания, наблюдения и др. Говори многословни изречения, задава разнообразни въпроси как и защо. Може да се убеди с думи.
 

Игра

Много от децата, особено посещаващите детски ясли, вече играят разнообразни игри, игри с правила, двигателни, колективни игри. Влизат във взаимодействие с деца от различни възрасти.

Още по темата

Харесай ни във Facebook