Меню

Програма майчино здравеопазване на НЗОК

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е разработила програма „Майчино здравеопазване” за бъдещи майки. Програмата има за цел наблюдение върху протичането на нормална бременност или бременност с риск, както и ранно откриване на заболявания и усложнения у бъдещата майка и плода. Тя обхваща профилактични прегледи за периода от диагностициране на бременността до 42-я ден след раждането, които са заплатени от НЗОК. За да ползват медицински услуги по тази програма, бъдещите майки трябва да бъдат здравноосигурени. 

Кой проследява бременността 

Бременните имат право сами да определят кой ще наблюдава бременността им, ще извършва прегледите и ще назначава изследванията, необходими през този период. Това може да бъде както общопрактикуващият им лекар, така и специалист по акушерство и гинекология. Ако досега не са имали общопрактикуващ (личен) лекар, бременните могат да направят избор по местоживеене по всяко време на годината, като за целта попълнят регистрационна форма (формуляр) за първоначален избор и я занесат на избрания от тях лекар. Личният лекар може да бъде сменен в периода от 1 до 30 юни или от 1 до 31 декември. За целта се попълва регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар, която се предоставя на новоизбрания личен лекар. И двата формуляра могат да бъдат изтеглени от сайта на НЗОК или да се вземат от РЗОК по местоживеене.

Бременната трябва да предостави на новоизбрания личен лекар извлечение с копия от медицинската документация. То се изготвя и се предоставя на бременната от предишния й личен лекар. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е разработила програма „Майчино здравеопазване” за бъдещи майки. Програмата има за цел наблюдение върху протичането на нормална бременност или бременност с риск, както и ранно откриване на заболявания и усложнения у бъдещата майка и плода. Тя обхваща профилактични прегледи за периода от диагностициране на бременността до 42-я ден след раждането, които са заплатени от НЗОК. За да ползват медицински услуги по тази програма, бъдещите майки трябва да бъдат здравноосигурени. • Наблюдението на бременността от специалист по акушерство и гинекология се извършва с „Медицинско направление” (бл. МЗ-НЗОК №3), издадено от общопрактикуващия (личния) лекар, еднократно за срока на бременността и първите 42 дни след раждането. • Бременната има право да смени акушер-гинеколога. За целта личният лекар следва да издаде ново направление за смяната на лекаря-специалист по акушерство и гинекология по всяко време. Специалистът, установил бременността, включва бременната жената в програма „Майчино здравеопазване”, без да изисква ново, т.е. второ направление. Това може да бъде извършено както при първично, така и на вторично посещение. • При рискова бременност програмата се изпълнява само от акушер-гинеколог.

При първото посещение при лекаря той трябва да:

  • запознае бъдещата майка с правата й на здравно обслужване, като й предостави програмата „Майчино здравеопазване“ на НЗОК;
  • определи вероятната дата на раждане (вероятния термин на раждане);
  • снеме анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други);
  • измери артериалното кръвно налягане, както и ръста, теглото и обиколката на корема (което се прави по един път във всеки следващ месец и по два пъти в 8-я и 9-я месец от бременността).

Прегледи и изследвания при нормална бременност

Жените, чиято бременност не е рискова, имат право на 12 платени от здравната каса прегледи - по един през първите 7 месеца от бременността, по два – през последните два месеца от нея и два – след раждането.

Задължителни лабораторни изследвания в различните срокове на бременността:

- изследване на кръв за хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, СУЕ; изследване на кръвна захар; урина, които трябва да се повторят още по един път в V и VІІІ лунарен месец;

- определяне на кръвната група и Rh-фактор;

- изследване за сифилис (Васерман) и хепатит В (НвS Ag), а при съгласие, и за HIV,

- два ехографски прегледа - един в началото на бременността, и втори - между 16-ата и 20-ата гестационна седмица (около петия календарен месец);

- изследване на онкопрофилактична цитонамазка (назначава се от специалист по АГ);

- изследване на влагалищен секрет за микробиологично изследване, което се повтаря още веднъж в ІХ лунарен месец;

- проследяване на сърдечната дейност на плода - от V лун. месец – по един път във всеки лунарен месец; а в ІХ и Х – по два пъти.

Ако наблюдението на нормалната бременност се провежда от личния лекар на бременната, се извършва задължителна консултация със специалист по „Акушерство и гинекология” (ултразвуково изследване на плода, вземане на материал за онкопрофилактична цитонамазка и микробиологично изследване). Прегледите могат да се повторят през 16-20 гестационна седмица (приблизително около петия месец на бременността).

Изследване за определяне на кръвна група и Rh фактор не се назначава, ако вече е определено по друг повод. В този случай кръвната група и Rh фактора се вписват в Картата за профилактика на бременността.

 

Прегледи и изследвания при рискова бременност

Бременната задължително се наблюдава от акушер-гинеколог.

Освен прегледите и изследванията, като при нормална бременност, жената има право на допълнителни изследвания.

При всяка рискова бременност се предвиждат консултация със съответни специалисти - според вида на риска, и съответните специализирани изследвания.

Периодичността на месечните посещения при бременност с риск се определя от специалиста, в зависимост от обективното състояние на бременната.

НЗОК не заплаща генетични изследвания.

 

Източник: НЗОК, Информационна брошура за бъдещите майки

Програма “Майчино здравеопазване”

 

Дейности на специалист по “Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина” по програма "МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ за бременни с нормална бременност и бременност с риск”

 

Нормална бременност

МКБ 10

Наименование

Обем на прегледа и изследванията

Честота на прегледите според срока на бременността

Медико-диагностични дейности

Честота на МДД

Z34.0

 

 

 

Z34.8

 

 

 

Z34.9

 

Наблюдение върху протичането на нормална първа бременност

 

Наблюдение върху протичането на друга нормална бременност

 

Наблюдение върху протичането на нормална  бременност, неуточнена

- анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други),определяне на вероятния термин на раждане (ВТР)

при първо посещение

хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити,

СУЕ,

кръвна захар,

урина: седимент, уробилиноген, кетони (до VI л.м.)

Един път в първи триместър;

По един път – в V, VІІІ и Х лун. месец

- измерване на артериално кръвно налягане

-в І триместър – един път;

-по един път във всеки следващ лунарен месец;

-в ІХ и Х – по два пъти

определяне на кръвна група и Rh-фактор

Един път – в І триместър (или при първо посещение)

- антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)

-в І триместър – един път;

-по един път във всеки следващ лунарен месец;

-в ІХ и Х – по два пъти

-онкопрофилактична цитонамазка

-изследване за сифилис

-изследване за хепатит В/НвS Ag/

-изследване за HIV (при съгласие)

един път при

първо посещение

- гинекологичен статус

-един път – при

първо посещение;

-един път – в ІV лун. месец;

-в следващите – по преценка

микробиологично изследване на влагалищен секрет

един път при първо посещение;

един път в ІХ лун. месец

- сърдечна дейност на плода (ДСТ)

-от V лунарен месец – по един път във всеки лунарен месец;

-в ІХ и Х – по два пъти

 

 

- вземане на онкопрофилактична цитонамазка

-един път при първо посещение

 

 

- взимане на влагалищен секрет за микробиологично изследване

-един път при първо посещение;

-един път в ІХ лун. месец

 

 

- акушерска ехография

-един път – в І триместър;

-един път от 16-20 гест. седмица

 

 

Z39.2

Рутинно послеродово наблюдение

-Общ преглед (в т.ч измерване на артериално налягане)

-Контрол на инволуция на матката

-Преглед на млечни жлези, мамили, количество на отделяната кърма

-Здравни съвети и обучение по въпросите на кърменето правилното хранене хигиенни грижи за гърдите и гениталиите

-Домашно посещение в първите 24 часа след изписване от родилното отделение

-На 15-я и 42-я ден след раждането

Изследване на:

-хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит

-СУЕ,

-урина: седимент, уробилиноген, кетони

При показания (до 42-я ден след раждането)

 

Бременност с риск Допълнителни изследвания Време на изследванията
при възраст над 35 години: две допълнителни ехографии; серумен скрининг за: - алфа-фетопротеин - свободен бета ЧХГ за оценка на риска от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба между 15-та и 19-та гестационна седмица
при възраст под 20 години: една допълнителна ехография и изследвания за хламидия между 28-ма и 32-ра гестационна седмица
при кръвногрупова несъвместимост с биологичния баща на детето (по ABO или Резус) една допълнителна ехография и изследване за алоеритроантитела в различни периоди от бременността между 9-та и 28-ма гестационна седмица
при фамилна обремененост с диабет, предишно раждане на едър плод или предишно мъртво раждане допълнителна ехография и орален глюкозо-толерантен тест или кръвно захарен профил (гликиран хемоглобин) между 24 и 28-ма гестационна седмица
при бременност с друг риск, произтичащ от външни фактори: (обезитас, недохранване, фамилна обремененост, обременена акушерска анамнеза, проблеми от социално естество и др.); други външни фактори (йонизиращи лъчи, вибрации, медикаменти, контакт с причинители на инфекциозни заболявания, тежка работа и др.) допълнителна ехография; изследване на токсоплазмоза при жени със спонтанни аборти и мъртвораждания; серологично изследване за рубеола - при данни за контакт с рубеола по време на бременността до 7-ми лунарен месец (28-ма г.с)

 

Още по темата

Харесай ни във Facebook