Меню

Рубрики

Общественият съвет в училищата

Общественият съвет в училищата

1. Какво е Общественият съвет?

По силата на приетия през есента на 2015 г. Закон за предучилищното и училищното образование, до края на 2016 г. във всяко училище или детска градина трябва да се създаде Обществен съвет. Участието е напълно доброволно и за него не се получава заплащане. В зависимост от броя ученици в учебното заведение, в него може да има 5, 7 или 9 участници. Това са: поне един представител на финансиращия орган (представител на общината или министерство, в зависимост от формата на финансиране на всяко училище), поне трима родители на ученици, които се обучават в съответното училище, видни представители на местната общност (професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи и др.) или бивши възпитаници на училището. Предвиждат  се и т. нар. „резервни членове“. Общественият съвет на училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация, следва да включва и представител на работодателите. В съвета не могат да участват лица, които имат финансови отношения с училището, т.е. персонала на училището, външни доставчици на продукти или услуги. Същото важи и за членове на Настоятелство на училището или детската градина.

2. Каква е неговата роля?

Общественият съвет към училището или детската градина трябва да се среща поне четири пъти годишно, като неговите основни дейности и задачи са да:

  • Приеме Стратегията за развитие на детската градина или училището;
  • Участва в работата на педагогическия съвет;
  • Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес;
  • Дава становище за разпределението на училищния Бюджет;
  • Съгласува училищния Учебен план;
  • Участва в комисиите, които оценяват дейността на директорите;
  • Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
  • Участва в създаването и приемането на Етичния кодекс на училищната общност;
  • Участва с представители в провеждането на конкурса за нов директор на училището;
  • Други.

 

3. Защо да участвам?

От посоченото по-горе става ясно, че Общественият съвет има не само контролна, но и целеполагаща функция. Чрез участието си в него ще се запознаете и ще имате влияние върху най-важните за едно училище или детска градина инструменти - неговата Стратегия за развитие, Бюджет и Учебен план. Не на последно място, Законът за училищното и предучилищното образование дава по-големи правомощия на Обществения съвет в сравнение с Училищното настоятелство и му гарантира възможността да предлага дейности и/или политики за подобряването на образователния процес и на училищния живот като цяло. Така участвайки в него, директно можем да допринесем за подобряването на идентифицирани от родителите или местната общност недостатъци в работата на детската градина или училището като достъп на родителите до учебното заведение, начин на комуникация между тях и педагогическите специалисти, храната, тоалетните в училище, идеи за включване на родителите и много други.

 

4. Как мога да се включа?

Работата, включително и процедурата по включване в обществения съвет са регламентирани с Правилник. В него е посочено, че за създаването на Съвета се информират всички родители от съответните класни ръководители, като  те биват поканени на среща по паралелки (това може да бъде обичайната родителска среща или извънредна такава). От всеки клас се избират двама родители, които участват в Общо събрание на родителите за избор на финалните представители за училището, включително и на резервните такива. Предвидени са мандати с продължителност 3 години. Минималният брой участващи родители е 3-ма, максимален не се посочва, но Съветът не бива да надвишава общо 9 участници.

Ако все още не сте получили подобна покана или въпросът не е бил обсъждан на последната родителска среща, можете да се свържете с класния ръководител или директора, за да се информирате за процедурата за създаване на Обществен съвет. Към края на ноември проектът на „Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата“ все още не е обнародван, така че би следвало и участниците все още да не са официално избрани.

Още по темата

Публикации

Харесай ни във Facebook