Меню

Описание Програма "Детско здравеопазване" НЗОК

Описание Програма "Детско здравеопазване" НЗОК

 

Здравните осигуровки на децата до 18-годишна възраст се заплащат от държавния бюджет.

За прегледите и задължителните имунизации на децата до 18-годишна възраст не се дължи потребителска такса.

Националната здравноосигурителна каса е разработила за децата от 0 до 18-годишна възраст програмата “Детско здравеопазване”.

Тази програма се изпълнява от личния лекар на детето или от лекар специалист по детски болести.

Тя определя всички профилактични дейности  (прегледи, изследвания, имунизации), които са задължителни при наблюдението на растежа и развитието на детето – от раждането до 18-годишната му възраст.

 

Роди се дете!

 • В родилния дом за него се полагат всички необходими грижи - прегледи, изследвания, манипулации.
 • След 12-ия час новороденото се ваксинира против хепатит В, а 24 часа след раждането – и против туберкулоза. На децата, родени извън стационар, задължително се прави ваксинация против тетанус.
 • По преценка се провежда и ваксинация против полиомиелит (нулев прием).

 

Детето е изписано от родилния дом

 • Родителите трябва да изберат личен лекар за своето дете. Това може да бъде ВСЕКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР. За целта родителите трябва да попълнят регистрационна форма за първоначален избор на личен лекар - взема се от районната здравноосигурителна каса по местоживеене (РЗОК) или се попълва в интернет. Личният лекар трябва да има сключен договор с НЗОК. Формулярът заедно с Обменната карта трябва да се предостави на лекаря, избран от родителите да се грижи за здравето на детето.
 • По желание на родителите за наблюдение по програма “Детско здравеопазване” може да бъде избран специалист по детски болести срещу  едно направление (за целия срок на наблюдение), издадено от общопрактикуващия лекар на детето. Независимо, че в този случай детето се наблюдава от специалист по детски болести, имунизациите се извършват от личния (общопрактикуващ) лекар на детето.

 

Избраният от родителите лекар посещава детето вкъщи

 • Той извършва обстоен преглед на новороденото в първите 24 часа след изписването му от родилния дом и оценява психическото и физическото му състояние, съобразно възрастта му.
 • Към избрания лекар на детето родителите трябва да се обръщат винаги, когато то има здравословен проблем или се нуждае от консултация, изследване, домашно или болнично лечение, рехабилитация, както и за предписване на лекарства.
 • Родителите трябва да спазват дадените от лекаря указания по отношение на хигиенно-хранителния и двигателен режим на детето.
 • Наблюдаващият лекар (личен лекар или специалист по детски болести) консултира родителите по всички въпроси, свързани със здравословното състояние на детето и води неговото медицинско досие.
   
До навършването на 18-годишна възраст наблюдаващият лекар извършва профилактични дейности по програма “Детско здравеопазване” на НЗОК.
 • Периодично, в съответствие с програмата, лекарят извършва необходимите прегледи и изследвания.
 • Общопрактикуващият лекар (личният лекар на детето) провежда имунизациите и реимунизациите, съобразно Имунизационния календар на Република България. Той уведомява родителите на децата, подлежащи на задължителни имунизации и реимунизации, за вида и за датата на поредната имунизация.
 • Ако установи отклонения във физическото или психическото развитие на детето, наблюдаващият детето лекар по програма “Детско здравеопазване” го насочва своевременно към консултация с лекар специалист от съответния профил, или към извършване на допълнителни изследвания или лечение.

Прегледи, изследвания и имунизации по програма "Детско здравеопазване" от 0 до 3 г

Тези изследвания и имунизации се провеждат съгласно програма "Детско здравеопазване" на Националната Здравноосигурителна каса. Това означава, че разходите по тях се покриват от държавния бюджет. Следете и изисквайте посочените в списъка прегледи. 

Последна актуализация: април 2022
 

БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ ОТ 0 до 3 години*
 
 1. 0 месеца

В родилния дом след раждането:        

 • APGAR тест
 • Обстоен преглед на здравословното състояние
 • Имунизация срещу хепатит Б
 • БЦЖ имунизация (срещу туберкулоза)
 • Скринингово изследване за фенилкетонурия и хипотиреоидизъм

При личния лекар след изписването:

 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Съвети за грижите и кърменето на детето

Първият преглед се прави до 24 часа след изписването или избора на личен лекар. Вторият – между 7 и 14 дни след първия преглед.
 

 1. 1 месец        
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст, тегло, обиколка на глава и гърди
 • Изследване за луксация на тазобедрените стави
   
 1. 2 месеца    
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст, тегло, обиколка на глава и гърди
 • Имунизация срещу ДТКаХепБПиХИБ*** (I прием)
 • Имунизация против пневмококи (I прием)
   
 1. 3 месеца    
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст, тегло, обиколка на глава и гърди
 • Имунизация срещу ДТКаХепБПиХИБ*** (II прием)
   
 1. 4 месеца    
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст, тегло, обиколка на глава и гърди
 • Изследване за луксация на тазобедрените стави
 • Имунизация срещу ДТКаХепБПиХИБ*** (III прием)
 • Имунизация против пневмококи (II прием)
   
 1. 5 месеца
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст, тегло, обиколка на глава и гърди
   
 1. 6 месеца    
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст, тегло, обиколка на глава и гърди
 • Обща оценка на зрение и слух****
 • Изследване на кръв*****
 • Изследване седимент и албумин в урината
 • Ехографско изследване на отделителната система
   
 1. 7 месеца    
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст и тегло
 • При липса на белег от БЦЖ имунизацията се прави проба Манту и, ако е отрицателна, детето се имунизира отново.
   
 1. 8 месеца    
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст и тегло
   
 1. 9 месеца    
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст, тегло, обиколка на глава и гърди
   
 1. 10 месеца    
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст и тегло
   
 1. 12 месеца (1 година)
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст, тегло, обиколка на глава и гърди
 • Обща оценка на зрение и слух****
 • Изследване на кръв*****
 • Изследване седимент и албумин в урината
 • Реимунизация против пневмококи (III прием) – не по-рано от 6 месеца след предишния прием
   
 1. От 1 до 2 години – четири пъти годишно (през минимум 2 месеца)
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст, тегло, обиколка на глава и гърди
   
 1. 13 месеца
 • Имунизация срещу морбили, паротит, рубеола
   
 1. 16 месеца
 • Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б
  (IV прием) – не по-рано от 12 месеца след третия прием
   
 1. 2 години

два пъти годишно (през минимум 4 месеца):

 • Анамнеза** и обстоен статус
 • Измерване на ръст, тегло и обиколка на гърдите

Един път годишно:

 • Оценка на психическо и физическо развитие
 • Изследване за чревни паразити
   
 1. 3 години

два пъти годишно (през минимум 4 месеца):

 • Анамнеза** и обстоен статус
 • Измерване на ръст, тегло и обиколка на гърдите

Един път годишно:

 • Оценка на психическо и физическо развитие
 • Изследване за чревни паразити
 • Изследване на кръв*****
   

* Източници: Клинични пътеки 5.1 и 5.2 и програма „Детско здравеопазване“ на НЗОК, Наредба 15 за имунизациите
** Анамнезата е даване на информация от родителя за здравословното състояние и развитието на детето
*** Против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б
**** При нужда, личният лекар насочва детето към специалист
***** Хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, MCHC, СУЕ (само на 3 г.)

Смяна на личния лекар

Личният лекар може да бъде сменян два пъти в годината,  през месец юни и през месец декември, като за целта родителите (настойниците, попечителите) трябва да попълнят Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар. В нея те трябва да впишат данните на детето и техните лични данни. В регистрационната форма се попълват и данните на предишния му лекар, както и на неговата практика. От своя страна новоизбраният личен лекар попълва своите лични данни и данните на практиката, в която работи. Вписва се и датата, на която е направен новия избор на личен лекар за детето. Смяната на личен лекар може да станеи извън определените за това месеци, ако обстоятелствата налагат това (смяна на постоянния адрес, прекратяване на договора за работа с НЗОК на личния лекар или др.).

 

Временен избор на личен лекар

При временно пребиваване за повече от един месец, но не по-дълго от пет месеца, извън района на съответната РЗОК, където е избран постоянният личен лекар, родителите могат да направят временен избор на общопрактикуващ лекар, който е сключил договор за работа с НЗОК. с попълване на Регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар. В нея трябва да се посочи причината за временната промяна на личен лекар. Новоизбраният временно личен лекар попълва в регистрационната форма както своите лични данни и данните на практиката си, така и датата, до която е временната регистрация на лицето при него. След нейното изтичане детето автоматично се прехвърля в практиката на своя постоянен личен лекар.

Още по темата

Харесай ни във Facebook