Меню

Ерготерапия в подкрепа на децата с проблеми в развитието

Ерготерапия в подкрепа на децата с проблеми в развитието

Ерготерапията има особено важна подкрепяща роля по отношение на ранното развитие на децата с увреждания и забавяния в развитието.

Фокусът на ерготерапията е върху дейностите от ежедневието и преодоляване на затрудненията в тяхното изпълнение, когато има такива в резултат на увреждания, болести или психосоциални дисфункции. Целта е да бъде осигурена максимална степен на независимост при функционирането на човека в заобикалящата го среда и взаимоотношенията му с околните. Ерготерапията допринася за развиване, възстановяване, поддържане или модифициране на ежедневните умения за самообслужване и трудова дейност. Тя е насочена и към адаптиране на домашната, училищна и работна среда така че да бъде съобразена с индивидуалните особеностти и характеристики на индивида и да му позволи да функционира пълноценно, справяйки се дейностите от ежедневния живот.

За разлика от работата с възрастни, ерготерапията с деца е фокусирана върху игрите, училищните дейности и самообслужването. През ранните години се поставят основите за самостоятелното справяне с ежедневните задачи и това е периодът, в който децата учат и развиват различни умения основно през игра. Тези умения са взаимосвързани и забавянето при придобиване на някои от тях често има вторичен ефект за много други, включително за успешното включване в училище. Ерготерапията може да помогне да бъдат избегнати или преодолени тези затруднения в развитието.

На кого може да помогне?


При редица увреждания и състояния, като например:

 • аутизъм
 • детска церебрална парализа (ДЦП)
 • умствено изоставане
 • хидроцефалия
 • спина бифида
 • двигателни и сензорни увреждания
 • деца с дефицити на вниманието

 

С какво ерготерапевтите ще помогнат на вашето дете?

Ерготерапевтите ще помогнат на детето в усвояването на нови умения и ще му дадат своята подкрепа:

 1. да бъде по-самостоятелно в действията си
 2. да се обслужва само при хранене, хигиена, обличане
 3. да развива финно-моторните умения посредством различни играчки и специализирани уреди
 4. да развива умението си да пише и хваща правилно писалката

Ерготерапевтите ще оценят нуждите на децата от различни помощни средства – проходилки, вертикализатори, специализирани столчета, колички, шини, както и на алтернативни начини за комуникация. Ще дадат насоки как околната среда да бъде адаптирана, за да може детето да се придвижда и функционира лесно и безопасно в нея.

При деца със сензорни проблеми или с дефицити на вниманието – ще ги подкрепят да развиват своите психомоторни и социални умения.

При деца с детска церебрална парализа и други подобни – ще дадат насоки как могат да бъдат преодолявани някои усложнения, произтичащи от заболяването, например, промени в мускулния тонус. Това може да се изразява в умения за позициониране, използване на адаптирано оборудване или консултиране и работа в екип с други специалисти.


Каква е ролята на родителите

Ерготерапевтичният подход се ръководи от естествения ритъм, индивидуалните способности и нуждите на детето. Той започва със специализирана оценка на състоянието на детето и поставяне на цели, които биха могли се постигат за определен брой терапевтични сесии. В този процес на взаимодействие с детето от страна на терапевта, от ключово значение е и ролята на родителите. Те са тези, които най-добре познават физическите особености и поведенческите проявления на своето дете. Много е важно те да имат възможността да са включени и да участват в терапевтичния процес с цел придобиване на нагласи и умения за по-пълноценна и системна подкрепа за детето в домашна среда. Ерготерапевтът може да подкрепи родителите с различни насоки и информация за подходите, които следва да се използват у дома, за да може детето да затвърди уменията, придобити по време на терапевтичните сесии. От особенна важност е системната работа и съгласуване на усилията в една посока, както на еротерапевта и останали членове на екипа, така и на родителите и други близки и роднини на детето. Крайната цел е всички, които са най-близо до детето и се грижат за него, да бъдат подкрепени в усилията си да направят това по най-добрия начин.

Заедно с родителите и други специалисти, ерготерапевтът може да определи подходящи мерки и пособия за адаптиране на средата – домашната среда, външната физическа среда (например училища, паркове, детски площадки и др.), и социалната среда (социални групи, роднини, приятели). Осигуряването на благоприятни и безопасни условия в средата е от същественоо значение за правилното и спокойно функциониране и развитие на детето в нея.


Към кого да се обърнете?

Ерготерапията е сравнително нова за България здравна дисциплина, която съответства на популярната и наложила се в много развити страни occupational therapy - професионална или дейностна терапия. Специалността е създадена през 2006 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“, но през последното десетилетие набира все повече популярност поради установените и доказани терапевтични ползи в подкрепа на деца и възрастни с проблеми в развитието.

Към момента в някои градове в България функционират центрове, в които работят квалифицирани ерготерапевти, като за по-конкретна информация и контакти с практикуващи специалисти, можете да се обърнете към Асоциацията на българските ерготерапевти (АБЕТ)

 

"Дневникът на мама и татко" благодари на фондация ”За Нашите Деца” за съдействието по написването на тази статия.

 

Брошури:

Партньорство между семейството и терапевтите

Ерготерапия в училищна среда

За връзката между детето, семейството и терапевта на детето

Детето ви става самостоятелно — как да улесните важните за него дейности

 

 

Още по темата

Харесай ни във Facebook